CC3D Setup

Calibrate all ESCs via CC3D


Cleanflight - How to flash onto CC3D


How to Setup a Storm Racing Drone CC3D Filght Controller (Firmware v14.10) 


Setup CC3D Openpilot Wizard +Transmitter und Mode einstellungen // Deutsch // ZMR 250